کلیدواژه‌ها = روش
جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش‌شناسی در مطالعه حقوق بین‌الملل

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 161-184

10.22066/cilamag.2019.35081

علیرضا ابراهیم گل؛ محمدصالح عطار


بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 129-167

10.22066/cilamag.2007.17691

فریبا نواب دانشمند