تعداد مقالات: 618

2. بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1383، صفحه 5-73

10.22066/cilamag.2004.18022

گودرز افتخار جهرمی؛ مرتضی شهبازی نیا


4. معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت

دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1382، صفحه 5-44

10.22066/cilamag.2003.18065

سید محمد قاری سید فاطمی


7. توسل به سلاح هسته‌ای و حمایت از محیط‌ زیست: آورده دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 5-30

10.22066/cilamag.2000.18111

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل


8. بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه

دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1377، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18159

محسن محبی


9. گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة لاکربی: ایرادات مقدماتی

دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1377، صفحه 5-52

10.22066/cilamag.1998.18167

اردشیر امیرارجمند


10. تنوع قواعد حل تعارض

دوره 15، شماره 21، پاییز و زمستان 1376، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18175

فرهاد خمامی‌زاده


13. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‌الملل

دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1372، صفحه 5-96

10.22066/cilamag.1993.18304

گودرز افتخارجهرمی


14. حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در فقه و حقوقی اسلامی

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1991.18334

عمید زنجانی


15. چک در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1369، صفحه 5-50

10.22066/cilamag.1990.18341

بهروز اخلاقی


16. تعیین تابعیّت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 5-38

10.22066/cilamag.1990.18348

نجادعلی الماسی


17. حمایت و توسعة محیط زیست دریائی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1368، صفحه 5-30

10.22066/cilamag.1989.18357

جمشید ممتاز


18. مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد

دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1368، صفحه 5-27

10.22066/cilamag.1989.18380

مهرداد سیدی


19. مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل

دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1367، صفحه 5-40

10.22066/cilamag.1988.18382

سیدحسین صفایی


20. مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل

دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1366، صفحه 5-89

10.22066/cilamag.1987.18402

مسعود طارم سری؛ بهرام مستقیمی نسرین مصفا زیرنظر دکتر جمشید ممتاز


21. منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی

دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1365، صفحه 5-54

10.22066/cilamag.1986.18406

ربیعا اسکینی


22. صور گوناگون سلطة بین‌المللی (تأسیسات حقوقی بین‌المللی نابرابر)

دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، بهار و تابستان 1365، صفحه 5-72

10.22066/cilamag.1986.18423

عبدالرحیم ذاکر حسین


23. حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 5 (بهار)، بهار و تابستان 1365، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1986.18424

اول لندو؛ محسن محبی