دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتوی قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

محمد حسین لطیفیان؛ محسن محبی


2. رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

جمال سیفی؛ آرش ّبهزادی پارسی


3. دیوان اروپایی دادگستری و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

رحمت اله فرخی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


4. نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

رضا اسلامی؛ فاطمه ابوترابی


5. مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز در نظام حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

ستار عزیزی؛ محمد ویسی چمه


6. مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

بهرام مرادیان؛ مهدی حدادی


7. نقش داور بعد از صدور رأی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

عبدالله خدابخشی؛ مریم عابدین زاده شهری


8. توسعه مفهوم سرمایه: نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه‌گذاری با حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

مرتضی اسدلو


9. گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

حسین خلف رضایی


10. مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

حجت سلیمی ترکمانی


11. تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه GAP، نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران (ریزگردها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

نرگس اکبری؛ علی مشهدی


12. تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور


13. خلاء معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین المللی دولت ها در فرآیند سدسازی از دیدگاه بایسته های حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

احمدرضا توحیدی؛ مهدی کیخسروی


14. رسیدگی غیابی در رویه قضایی بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

سوده شاملو