دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل کشی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

حسین آقایی جنت مکان؛ نورمحمد نوروزی


2. تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

منصور وصالی محمود


4. تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

مرتضی اسدلو


5. قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

سید حسین سادات میدانی؛ نادیا ملانسب


6. توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

محمد علی بهمئی؛ حبیب سبزواری


7. سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی