دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین‌الملل با تاکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت کنگو علیه اوگاندا (2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

سیامک کریمی


شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

محمد براتی؛ بهزاد رضوی فرد


بازاندیشی در اجرای کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی پرونده‌ی الحسن در دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمدجواد ساداتی


روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

سید جمال سیفی؛ هادی دادمهر


ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر در حقوق بین الملل عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

سیدقاسم زمانی؛ امیرحسین محبعلی


پژوهشی

تحلیل اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22066/cilamag.2023.138834.2181

همایون مافی؛ جواد شمسی