دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل کشی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

حسین آقایی جنت مکان؛ نورمحمد نوروزی


تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

منصور وصالی محمود


معیار سببیّت و تعیین غرامت ناشی از تخلف از شروط معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پرتو رویّه داوری سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

حسن فرج مهرابی؛ محسن محبی


تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

مرتضی اسدلو


قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

سید حسین سادات میدانی؛ نادیا ملانسب


توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

محمد علی بهمئی؛ حبیب سبزواری


سوگ‌نامه‌ای برای صلح: چالش‌های حقوق بین‌المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی


ارزیابی کارکرد کنواسیون‌های 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

فرهاد طلایی؛ مارال جاویدبخت


نیچه و جهانشمولی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22066/cilamag.2022.538540.2165

محمدرضا آفتاب؛ محسن محبی


بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22066/cilamag.2022.539765.2185

آرش غریبی؛ ابوالفتح خالقی