دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین‌الملل با تاکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت کنگو علیه اوگاندا (2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

سیامک کریمی


نیچه و جهانشمولی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

محمدرضا آفتاب؛ محسن محبی


بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

آرش غریبی؛ ابوالفتح خالقی


لزوم نظارت دقیق‌تر بر همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

عبدالمجید سودمندی


حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

علی مهرابی؛ حمید کاظمی


تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

محسن ایزانلو؛ آرش بادکوبه هزاوه


قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

ستار عزیزی؛ موسی کرمی