دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی تطبیقی جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

سید محمد هادی قادری؛ سید قاسم زمانی


2. هم سنجی منطقه ماهیگیری درکنوانسیون آکتائو و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

مهدی کیخسروی؛ غلامعلی قاسمی


3. حقوق بین الملل تعاملی: رهیافتی غیر سلسله مراتبی بر یکجانبه گرایی و سلطه جویی در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

حیدرعلی تیموری


4. تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

حمیدرضا عباسی؛ سیدنصرالله ابراهیمی


6. تبیین مفهوم سوء استفاده از هوانوردی کشوری موضوع مادّۀ (4)معاهدۀ 1944 شیکاگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

مهدی علیاری؛ محسن محبی


7. دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

رضوان باقرزاده


8. شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

مسعود فریادی


9. تأملی بر رهیافت‌های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

سید مصطفی میر محمدی؛ لادن حریریان


10. حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتوی نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

مسیح بهنیا؛ ساناز محمودیان


11. حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

حسن سواری؛ آرش رحیمی مهر