گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة لاکربی: ایرادات مقدماتی


عنوان مقاله [English]

A report from the International Court of Justice in the Lockerbie Case: Preliminary Objections

نویسنده [English]

  • Ardeshir Amirarjmand