کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980

10.22066/cilamag.1988.18403

عنوان مقاله [English]

؟