مفهوم سوء‌استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات تهران

2 دانش‌آموختة دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم ‌و تحقیقات تهران

10.22066/cilamag.2022.247858

چکیده

ماده 4 معاهدة هوانوردی بین‌المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت‌های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به­ کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت‌های متعاهد موافقت می­کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمة معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت‌های آتی هوانوردی بین‌المللی کشوری می‌تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهدة مذکور با نقد برداشت‌هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم‌های حوزة هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Misuse of Civil Aviation in the Light of Article 4 of the Chicago Convention

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohebi 1
  • Mehdi Aliyari 2
1 Associate Professor International Law Dept., Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch-Tehran, Islamic Azad university
2 PhD . in International Law, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch-Tehran, Islamic Azad University
چکیده [English]

According to article 4 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), each contracting State agrees not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of this Convention. The preamble also reads that the "abuse" of future development of international civil aviation can become a threat to the general security. This article tries to explain the concept of misuse of civil aviation in the light of the provisions of the present Convention in a deductive method and by presenting a new approach tries to criticize perceptions about its concept so far expressed. Finally it concludes that the application of aviation sanctions that are in some circumstances contrary to the principles and purposes of the Chicago Convention is an example of abuse of civil aviation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misuse of Civil Aviation
  • 1944 Convention International on Civil Aviation (Chicago Convention)
  • Aviation Sanctions
  • Air Law
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 آذر 1400