رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 قاضی دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده، استاد ممتاز میهمان دانشگاه تیلبورگ، لاهه؛دانشیار دانشگاه شهید بهشتی،

10.22066/cilamag.2019.65030.1286

چکیده

امروزه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی به‌منزله ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، است. توجه به انتظارات معقول سرمایه‌گذار، میل به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به‌طور هم‌زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تکالیف اصلی دولت‌ها شناخته می‌شود. در پاره‌ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست‌محیطی، به‌ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی برخورد پیدا می‌کند. سؤال این است که چه مکانیسم حقوقی‌ای می‌تواند از به‌وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه‌گذاری می‌دانند. این در حالی است که در عصر حاضر نیاز به یک تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه‌گذاری از طریق بازنگری در آن‌ها بیش از پیش احساس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Foreign Investors’ Rights and International Human Rights and Environmental Obligations

نویسندگان [English]

  • Arash Behzadi parsi 1
  • Seyyed Jamal Seifi 2
1 Ph.D. student of Public International Law, Department of Public and International Law, faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Judge at Iran-US Claims Tribunal; Tilburg University Guest Professor, The Hague; Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Today, supporting foreign investors is considered as an instrument to achieve economic growth and development within national development plans, particularly in the developing states. Rising concerns for reasonable expectations of investors, have led to the increase of interestsin investment in other countries. On the other hand and simultaneously, protecting human rights is recognized as one of the obligations of states. In some instances, human rights and environmental considerations, particularly economic, social and cultural ones clash with the obligations of host states to protect foreign investors. The question arising here is what legal mechanism may prevent such a clash? Investment-related arbitral jurisprudence demonstrates that arbitrators have avoided dealing with this conflict, recognizing it beyond the competence of investment arbitration, while the need for a reasonable effort to incorporate human rights obligations in investment treaties by way of revising them is felt more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Investment Law
  • human rights
  • Environmental Rights
  • Investors Legitimate Expectations
  • Economic
  • Social and Cultural Rights
  • Investment Arbitration