مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده علوم انسانی ،گروه حقوق

2 دانشیار دانشکده حقوق بوعلی سینا همدان

10.22066/cilamag.2019.78316.1428

چکیده

پاسخ به مساله مشروعیت جدایی یکجانبه در نظام حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. از این رو حکم این موضوع را می بایست در نظام حقوق بین الملل عرفی جستجو نمود. نظر به وجود اختلاف نظر جدی در رویه دولتها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که می بایست از رویه قضایی داخلی ( به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولتها ) و رویه قضایی بین المللی استفاده نمود. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولتها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار سیستماتیک مشارکت « مردم » مذکور در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آنها را برای ایجاد حق جدایی کافی می دانند. در هر حال، جدایی یکجانبه می بایست آخرین راه چاره و تیر ترکش باشد. دراین مقاله مشروعیت وآستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز ، مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legitimacy and remedial Secession Threshold in International Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Veisi Chameh 1
  • Sattar Azizi 2
1 law, Humanities faculty, Bu-ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor of Law Department of Bu Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Regarding legitimacy and requisite threshold which must be met to create the remedial secession, there is yet no consensus between the views of jurists and countries. Some countries are led to believe that the very existence of people should be threatened by the central government and genocide or crimes against humanity must be committed against them. But most of the countries and jurists including the authors  who are inspired by safeguarding clause included in the Declaration of Friendly Relations consider systematic denial in people`s participation in managing local affairs and extensive discrimination against them adequate for making the right to secession.
By all means, unilateral secession should be considered as a last remedy and resort and there should be no alternative for maintaining territorial integrity. In this article, legitimacy and required threshold for achieving remedial secession will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Right of Self-Determination
  • the Right of External Self-Determination
  • Remedial secession
  • Unilateral Declaration
  • Judicial Precedence
  • Verification of Customary Rules
  • Non-Colonial Situation