مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22066/cilamag.2019.87924.1532

چکیده

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام یک تعهد حقوقی یکی از اصول حقوق بین‌الملل است که از سوی دیوان های بین‌المللی مورد تایید فراوان قرار گرفته است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم در حقوق مسئولیت بین‌المللی است، جایی که اجرای تعهدات دولت ها مورد سنجش قرار می گیرد و این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد. اهمیت این اصل در مسئولیت بین‌المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس می باشد.
اصل مزبور در مقررات مالی بین‌المللی از جمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و موسسات مالی ایجاد نموده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی بکار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین‌المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین‌المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آنها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Due Diligence in International Law and FATF Regulations

نویسندگان [English]

 • bahram moradian 1
 • mahdi Haddadi 2
2 Assistant Professor in University of Tehran, College of Farabi
چکیده [English]

 
The concept of due diligence meaning the necessary vigilance and carefulness in fulfilling a legal obligation is one of international law principles which has significantly been confirmed and emphasized by international tribunals. Despite customary grounds of this principle's requirements, many treaties have incorporated and arranged it in contractual frameworks. The main source of this principle is the law of international responsibility, where implementation of states' obligations are examined, and it will be the basis for responsibility if a state fails to behave in accordance with due diligence requirements. As a matter of fact, that state does not observe the necessary carefulness in fulfilling its obligations. The importance of this principle is more tangible in state liability in  trans-boundary harms.
The principle of due diligence has entered into international financial regulation, including FATF recommendations, and has created some commitments for states and financial institutions. The concept of due diligence has been used in two exclusive and general meanings in FATF regulations having some similarities and differences with its implications in international law. Despite clarifying the concept of due diligence in international law and FATF Regulations, this article deals with these functional approximations and separations and their effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Due Diligence
 • International Law
 • Financial Action Task Force
 • International Responsibility of States Soft Law
 • Money Laundering
 • Terrorism Financing

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)
پاییز و زمستان 1398
صفحه 165-202
 • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1397
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1397