نقش داور بعد از صدور رأی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه قم،

10.22066/cilamag.2019.77320.1422

چکیده

صدور رأی توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رأی داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور، بعد از صدور رأی نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق صدور رأی تازه را در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، دارد؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رأی خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رأی نماید. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رأی محکومیت صادر شود که مغایر با رأی داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رأی خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت نماید؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the arbitrator after the issuance of award

نویسندگان [English]

  • Abdollah Khodabakhshi 1
  • maryam abedinzadeh shahri 2
1 law department, faculty of law and political science, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran
2 university of ghom,
چکیده [English]

The rendering of an arbitral award by an arbitrator does not mean the termination of the mandate. The arbitral award may involve several enforcement problems and may require some completions or corrections. Therefore, the role of the arbitrator after rendering the arbitral award is excessively significant and arises some debates such as the scope and limits of arbitrator's intervention. Is the arbitrator competent to render an additional award on subject-matters that have been neglected for any reason? What should be done with the typographical errors or misprints? In the course of arbitration, the arbitrator may make some statements in contradiction with his award and may alsomake fundamental mistakes in the mentioned award. It is possible that some criminal or civil liability actions being brought against the arbitrator that can lead to his conviction that will be contrary to the arbitral award. Also, the question remains whether the arbitrator is entitled to defend the validity of his rendered award and to intervene in any relevant cases for any reason. These debates and some other issues that can be faced in practice are discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • award
  • Obscurity of award
  • Correction of award
  • additional award
  • Judicial Assistance