توسعه مفهوم سرمایه: نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه‌گذاری با حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

10.22066/cilamag.2019.77473.1423

چکیده

نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی، از مفهوم‌شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه‌گذاری شروع می‌گردد. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی را شکل می‌دهد، نقطه آغازین تمامی مباحث مربوط به تعاملات حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌گردد. ظهور معاهدات سرمایه‌گذاری منجر به توسعه مفهوم‌‌ سرمایه در حقوق سرمایه-گذاری خارجی گردید. معاهدات سرمایه‌گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری بعنوان یکی از انواع سرمایه‌، منجر به گسترش حمایت‌های معاهدات سرمایه‌گذاری به مالکیت‌های فکری گردیدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری بعنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استاندارهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری در قبال دارایی-های فکری سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. در این مقاله ما ضمن بررسی این تحول صورت‌گرفته در مفهوم سرمایه، به تبیین نوآوری-هایی که معاهدات سرمایه‌گذاری دراین‌خصوص داشته‌اند خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expansion of the Concept of Investment The Starting Point of Relationships between Investment Treaties and Intellectual Property Rights

نویسنده [English]

  • Morteza Asadlou
iau, Tabriz Branch
چکیده [English]

The first step of all matters about the relationships between investment treaties and intellectual property rights starts from the concept of investment. Clarifying this matter that to what extent intellectual property rights constitute the concept of investment in investment treaties is the beginning point of all relevant matters. Although protection for investment and investors existed in other forms, the creation of investment treaties expanded the meaning of investment in international investment law. Investment treaties by evolution in the concept of investment and introducing intellectual property as investment extended the treaty protections to intellectual property rights. By considering intellectual property rights as a kind of investment, host State has to observe treaty standards for intellectual properties of foreign investors. In this article, the evolution which occurred in investment’sconcept is reviewdand then the innovations created by investment treaties in this regard are clarified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Bilateral Investment Treaties (BITS)
  • agreement
  • Intellectual Property Rights
  • Intellectual goods

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)
پاییز و زمستان 1398
صفحه 227-250
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1397