تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ارومیه

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

10.22066/cilamag.2019.84635.1492

چکیده

تعهد رفتار ملی یکی از مهمترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت از جمله موافقت نامه گات می باشد. با وجود این پیچیدگی های حاکم بر انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلی مورد تدوین قرار گیرد. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند«کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل می باشد. لذا در اجرای تعهد رفتار ملی گات توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی خواهد داشت.
اگر چه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت رکن دیگری است ولی نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف در پرتو افکنی به این مقررات از جمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آنها را نادیده گرفت. در این نوشتار ما سعی کرده ایم با توجه به آرا مختلف رکن حل اختلاف رفتار ملی مندرج در ماده3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and Interpretation of GATT National Treatment in the Light of DSB Practice

نویسندگان [English]

  • hojjat khodaeyfam 1
  • Alireza arashpour 2
1 scientific staff of azad university
2 assistant professor of law university of Isfahan
چکیده [English]

The national treatment commitment is one of the most important principles of the various WTO agreements, including the GATT agreement. Nevertheless, the complexities of concluding international agreements have led to briefly codify article 3 of GATT. The lack of definition and explanation of terms and concepts such as "similar product" and "directly competitive or substitutable product" along with the diversity of the issues referred to in various paragraphs has added to the ambiguity and generality of this article. While, the actual implementation of this commitment requires explicit, clear and complete regulations. Therefore, in the implementation of the GATT National treatment, the interpretation and Explanation of Article 3 of the GATT will be essential.
Although the competent authority for interpreting the provisions of the WTO is another pillar, the role of DSB in clarifying these provisions including article 3 of GATT cannot be denied. Here, we have tried to explain the national treatment contained in Article 3 of the GATT by resorting to different DSB reports, and to present the interpretations in a coherent manner. The Practical procedure of DSB also demonstrates the importance of the explanations and interpretations in the proper application of the GATT National treatment commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Treatment
  • GATT
  • tax
  • Discrimination
  • Interpretation

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)
پاییز و زمستان 1398
صفحه 353-384
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1397