خلاء معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین المللی دولت ها در فرآیند سدسازی از دیدگاه بایسته های حقوق بین الملل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و مدرس گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری

10.22066/cilamag.2019.83734.1477

چکیده

پیشینه سدسازی به عنوان یکی از بزرگترین سازه های دست بشر به دوران باستان باز می گردد. هر چند سدها در تامین آب شرب، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کنند اما نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر اکوسیستم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی درخصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر گردیده است که تعداد زیادی از دولت ها از جمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی اقدام به احداث سدهای بیشماری در قلمرو سرزمینی خود بنمایند. این امر خود منجر به تقلیل منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گرد وغبار در کشورهای مجاور و نهایتا ایجاد اختلافات در سطح بین المللی گردیده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو-ناگیماروس، قضیه سد گات، پروژه سد سازی گاپ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lack of Treaties: The Need for Investigating States’ International Obligations in the Dam Construction Process from the Perspective of International Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Tohidi 1
  • Mahdi Keykhosravi 2
1 Assistant Prof, Department of Law, Faculty of Law, University of Qom
2 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law, University of Qom and Lecturer of Law, Faculty of law and political Sciences, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The history of damming as one of the largest man-made structures dates back to ancient times. Although dams play an important role in supply of drinking water, irrigation, hydroelectric power and economic and social development, their irreparable environmental impacts on the ecosystem of peripheral States should However not be ignored. Today, the lack of a clear and specific rules concerning international obligations of states in the process of damming has led that a large number of states including Turkey, according to the doctrine of absolute territorial sovereignty, undertake the construction of numerous dams in their territory. This matter has led to the reduction of water resources, the subsequent droughts, population migration, the emergence of dust storms in the neighboring countries, and eventually the creation of international disputes. This studythrough descriptive-analytic method has addressed the legal cases of the dam construction, such as the case concerning the Gabcíkovo - Nagymaros Project, GUT Dam Case, GAP Damming Project, Kajaki Dam, Doosti Dam and through these events, tries to clarify the rules governing the constructions of dams by States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • damming
  • the doctrine of Absolute Territorial Sovereignty
  • GAP Damming Project
  • World Commission on Dams
  • The Rule of Non-harmful Use of Land

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)
پاییز و زمستان 1398
صفحه 385-412
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1397