نویسنده = وکیل، مترجم: امیرساعد
تعداد مقالات: 1
1. جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ در حقوق بین‌الملل معاصر

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-100

گرهارد ورله؛ مترجم: امیرساعد وکیل