نویسنده = بناء نیاسری، ترجمة ماشاءاله
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1386، صفحه 243-322

گائو ایکس یانگ؛ راس پی. بوکلی؛ ترجمة ماشاءاله بناء نیاسری