نویسنده = مشکور، مشکان
تعداد مقالات: 1
1. مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1386، صفحه 323-328

10.22066/cilamag.2007.17803

مشکان مشکور