نویسنده = ابراهیم گل، ترجمه: علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. حقوق بشر و تروریسم

دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1385، صفحه 131-155

پل هافمن؛ ترجمه: علیرضا ابراهیم گل