نویسنده = جی. رِج ول، کاترین
تعداد مقالات: 1
1. حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52)24 کمیته حقوق بشر

دوره 22، شماره 32 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1384، صفحه 95-137

10.22066/cilamag.2005.17986

کاترین جی. رِج ول؛ مترجم:توکل حبیب زاده