نویسنده = افتخار جهرمی، گودرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1383، صفحه 5-73

گودرز افتخار جهرمی؛ مرتضی شهبازی نیا