نویسنده = حبیب زاده، مترجم: توکل
تعداد مقالات: 1
1. معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری

دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1383، صفحه 251-327

10.22066/cilamag.2004.18027

ام. سورناراجا؛ مترجم: توکل حبیب زاده