نویسنده = کلانتریان، مترجم: دکتر مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1382، صفحه 149-167

پل تاورنیه؛ مترجم: دکتر مرتضی کلانتریان