نویسنده = سلیمی، صادق
تعداد مقالات: 1
1. جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن

دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1382، صفحه 169-212

صادق سلیمی