نویسنده = تی.‌ کامینگا، منو
تعداد مقالات: 1
1. اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری

دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1382، صفحه 61-114

منو تی.‌ کامینگا؛ مترجم: دکتر محمدجواد شریعت باقری