نویسنده = قنبری جهرمی، ترجمة دکتر محمدجعفر
تعداد مقالات: 1
1. ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 317-366

10.22066/cilamag.2000.18153

برونو سیما؛ ترجمة دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی