نویسنده = نجفی ابرندآبادی، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 259-304

10.22066/cilamag.1995.18298

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ منوچهر خزانی