نویسنده = نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1369، صفحه 265-314

پیرـ ماری دوپویی؛ علی‌حسین نجفی ابرند آبادی