نویسنده = کا. ژی. ویتانی، بلا
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه‌هایی درخصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بین دولتها و اتباع دول دیگر

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 27-85

10.22066/cilamag.1990.18350

بلا کا. ژی. ویتانی؛ ناصرعلی منصوریان