نویسنده = قطینه، ترجمه و تلخیص: احمد
تعداد مقالات: 1
1. روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا در پذیرفتن ادله از طرفین و از کارشناسان

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 203-238

میشل اشتراوس؛ ترجمه و تلخیص: احمد قطینه