نویسنده = درن، ایو
تعداد مقالات: 2
1. داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس

دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1368، صفحه 211-301

ایو درن


2. نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی

دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1367، صفحه 167-208

محمد اشتری؛ ایو درن