نویسنده = حکمت، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی

دوره 4، شماره 4 (پاییز)، پاییز و زمستان 1364، صفحه 5-78

محمدعلی حکمت


2. تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی

دوره 3، شماره 3 (تابستان)، بهار و تابستان 1364، صفحه 5-82

محمدعلی حکمت