نویسنده = افتخار جهرمی، گودرز
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی