نویسنده = موسوی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-134

ستار عزیزی؛ سید مهدی موسوی