نویسنده = اصغری آقمشهدی، فخرالدین
تعداد مقالات: 2
2. رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین)

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 233-268

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حسین کاویار