دوره و شماره: دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-232