دوره و شماره: دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-232 
2. جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا

صفحه 37-54

الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی