دوره و شماره: دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-290