دوره و شماره: دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392