دوره و شماره: دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391