دوره و شماره: دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391 
6. تعهدات دولت‌های ساحلی حوزۀ خلیج‌فارس در مقابله با کشند سرخ

صفحه 149-168

منصوره صدیقیان کاشانی؛ علی مشهدی؛ سمیرا نادری