دوره و شماره: دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391