دوره و شماره: دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-349 
9. اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

صفحه 243-262

عبدالحسین شیروی؛ نصرالله ابراهیمی؛ مجتبی اصغریان