دوره و شماره: دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-339 
5. شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری

صفحه 147-163

میشل مسه؛ مترجم: روح‌الدین کردعلیوند