دوره و شماره: دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، آذر 1383، صفحه 1-400 
7. کنـوانسیون مونتـرال: تجـزیه و تحلیـل بـرخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو

صفحه 259-312

پابلو مندس دو لیون؛ ورنر ایسکنس؛ مترجم: ماشاءاله بناء نیاسری