دوره و شماره: دوره 21، شماره 30 (بهار و تابستان)، خرداد 1383، صفحه 1-424 
5. حق توسعه در نظریه و عمل

صفحه 179-250

10.22066/cilamag.2004.18026

آرجون سنگوپتا؛ منوچهر توسلی جهرمی


6. معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری

صفحه 251-327

10.22066/cilamag.2004.18027

ام. سورناراجا؛ مترجم: توکل حبیب زاده