دوره و شماره: دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-383