دوره و شماره: دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، خرداد 1382 
3. اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری

صفحه 61-114

10.22066/cilamag.2003.18067

منو تی.‌ کامینگا؛ مترجم: دکتر محمدجواد شریعت باقری