دوره و شماره: دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1382 
2. «داوری در قراردادهای بانکی»

صفحه 45-60

ویلیام پارک؛ مترجم: دکتر محسن محبی


3. اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری

صفحه 61-114

منو تی.‌ کامینگا؛ مترجم: دکتر محمدجواد شریعت باقری


5. نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی

صفحه 149-241

جان اچ. جکسون؛ مترجم: دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی