دوره و شماره: دوره 19، شماره های 26-27، پاییز و زمستان 1380