دوره و شماره: دوره 18، شماره 25، بهمن 1379 
3. دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست

صفحه 85-125

10.22066/cilamag.2001.18084

مایکل بایرز؛ مترجم: محمدجواد میرفخرایی