دوره و شماره: دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378 
3. جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات

صفحه 121-148

میری دلماس مارتی؛ ترجمة دکتر اردشیر امیرارجمند


4. آیین‌های دادرسی بین‌المللی

صفحه 149-219

هلن روییز فابری؛ ژان-مارک سورل؛ ترجمه و تحقیق: دکتر ابراهیم بیگ‌زاده


7. ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور

صفحه 317-366

برونو سیما؛ ترجمة دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی