دوره و شماره: دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1377