دوره و شماره: دوره 14، شماره 20، پاییز و زمستان 1375